enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
premsaAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació d'un projecte d'obres (17-2011)

En compliment del que disposa l'article 38.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic que el projecte d'obres del Centre Cívic, gimnàs, aprovat inicialment pel Ple de la corporació el dia 23 de setembre de 2011, es considera definitivament aprovat en no haver-se presentat cap al·legació en el decurs del termini d'informació pública al qual ha estat sotmès.

Prades, 15 de novembre de 2011. --- El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Data Publicació: 22/11/2011BOP: 269 - Fascicle 1 -  2011/13305 - AJUNTAMENT DE PRADES