enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficials
Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació provisional d'una Ordenança fiscal (22-2011)

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 29 de desembre de 2011, ha adoptat l'acord següent:

Primer.- Aprovar provisionalment l'establiment de la següent Ordenança fiscal:

- T-20 Taxa del servei d'ajuda a domicili

Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies, comptats des del següent al de la seva publicació en el BOP, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins llavors provisional, publicant-se tot seguit en el BOP l'acord elevat a definitiu i el text íntegre de l'ordenança aprovada, la qual entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació i regirà mentre no s'acordi la seva modificació o derogació.

Prades, 29 d'octubre de 2011. ¿ El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Text de la Inserció 2011-15243 Data Publicació 05/01/2012