enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficials
 Anunci de l'Ajuntament de Prades, sobre licitació d'una concessió d'ús privatiu (01-2012)

El Ple de l'Ajuntament va aprovar el plec de condicions administratives particulars per a la concessió de l'ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre cívic de Prades, les quals ha estat exposades al públic sense que s'hagi presentat cap al·legació o reclamació.
Així mateix, va aprovar la convocatòria de concurs públic per a l'adjudicació mitjançant concessió administrativa.

El procediment de licitació es durà a terme amb subjecció al següent:

1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Ajuntament de Prades
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Obtenció de documentació e informació:
1) Dependència: Ajuntament de Prades
2) Domicili: plaça Major, 2
3) Localitat i codi postal: Prades 43364
4) Telèfon: 977868018
5) Telefax: 977868197
6) Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
7) Direcció de Internet del perfil del contractant:
https:--pdc.diputaciodetarragona.cat-prades-pdc-
8) Data límit d'obtenció de documentació i informació: fins a la data límit de presentació de les ofertes
d) Núm. d'expedient: 001-2011

2. Objecte del contracte:
a) Tipus: concessió administrativa
b) Descripció: concessió de l'ús privatiu del local destinat a bar situat al Centre cívic de Prades
c) Lloc:
1) Domicili: Muralla, 3
2) Localitat i codi postal: Prades 43364
d) Termini: 5 anys
e) Admissió de prorroga: no

3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Subhasta electrònica: no
d) Criteris d'adjudicació:
1) Proposta de funcionament del bar: Fins a 20 punts
2) Proposta de millores: Fins a 30 punts
3) Experiència en la gestió d'activitats similars desenvolupades en el municipi de Prades: Fins a 20 punts
4) Proposta econòmica: Fins a 30 punts
4. Cànon preu base: 6.600,00 euros anuals

5. Cànon mínim anual:
a) Import net 6.600,00 euros. Import total 7.788,00 euros
b) El licitador podrà incrementar el cànon preu base

6. Garanties exigides.
Provisional (import): 4.820,90 euros
Definitiva (import): 7.231,35 euros
7. Presentació de les ofertes o de sol·licituds de participació:
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals a comptar des del dia següent al de l'última publicació d'aquest Anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona o en el perfil del contractant
b) Modalitat de presentació: la que detalla la clàusula 9a del plec de clàusules administratives particulars
c) Lloc de presentació:
1) Dependència: Ajuntament de Prades
2) Domicili: plaça Major, 2
3) Localitat i codi postal: Prades 43364
4) Adreça electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
d) Termini duran el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: fins a l'adjudicació definitiva de la concessió

8. Obertura de les ofertes:
a) Descripció: sobres B i C
b) Domicili: plaça Major, 2
c) Localitat i codi postal: Prades 43364
d) Data i hora: es comunicarà als licitadors mitjançant fax o correu electrònic

9. Despeses de publicitat: les despeses de publicació dels anuncis seran a càrrec de l'adjudicatari


Prades, 11 de gener de 2012. ¿ El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Ajuntament de Prades 012-297Data Publicació: 18/01/2012BOPT: 14