enfrdeitpt
Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació inicial de la modificació núm. 1 del pressupost de 2012 (07-2012)

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 27 d'abril de 2012, ha aprovat inicialment l'expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost general de l'exercici de 2012.

De conformitat amb el que disposa l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2-2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic pel termini de quinze dies hàbils a comptar des de la seva publicació al BOP, durant els quals es podrà examinar i presentar reclamacions. En el cas de no presentar-se'n cap, es considerarà definitivament aprovat.

Prades, 30 d'abril de 2012.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal.
2012-4783

Expedient    :1/2012
Data Publicació: 08/05/2012
Expedient :1/2012Data Publicació: 08/05/2012BOP T 106