enfrdeitpt

Expedient núm.1 de modificació del pressupost de l'exercici de 2012. Capítols. Aprovació definitiva.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 
oficialsAnunci de l'Ajuntament de Prades, sobre aprovació definitiva de la modificació núm. 1 del pressupost de 2012 (14-2012)

L'expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost general de l'exercici de 2012, s'ha publicat al BOP número 106, del dia 8 de maig de 2012 i no s'hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat i es fan públics els capítols modificats.

INGRESSOS
Capítol Denominació Inicial Modificació Definitiu
C) OPERACIONS FINANCERES
8 Actius financers 0,00 10.714,00 10.714,00

DESPESES
Capítol Denominació Inicial Modificació Definitiu
A) OPERACIONS CORRENTS
3 Despeses financers 0,00 1.014,00 1.014,00
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 0,00 9.700,00 9.700,00

Prades, 13 de juliol de 2012.
El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

Expedient     1
Data Publicació 21/07/2012
Inserció    2012-8045