enfrdeitpt

Règim d'indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació.

Estrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactivesEstrelles inactives
 

oficialsPer acord plenari de data 29 de juny de 2011, s'ha acordat el règim de les indemnitzacions dels càrrecs electes de la corporació.

- Establir el règim d'indemnitzacions a favor dels membres de la corporació, per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, que tot seguit es detalla:
a) Per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit:
Ple: 250,00 euros/sessió
b) Per comissions de serveis:
Les que circumstancialment hagin d'efectuar els membres de l'Ajuntament fora del terme municipal donaran lloc a les següents indemnitzacions:
- Pernoctant:
- Despeses d'estada: Import de les despeses que es justifiquin
- Manutenció: 85,00 euros/dia
- Sense pernoctar:
- Manutenció: 40,00 euros/dia
- Despeses de viatge:
- S'abonarà l'import corresponent a la utilització de qualsevol mitjà de transport
- En el supòsit d'utilitzar vehicle propi s'abonarà la quantitat de 0,30 euros/km i l'import de les despeses d'autopista i d'aparcament que es justifiquin

La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i altra normativa concordant.

Prades, 30 de juny de 2011. - El secretari, Ramon Conillera i Marçal.

2011/7896 - AJUNTAMENT DE PRADES
Expedient: 05-2011       
Data Publicació: 07/07/2011        
BOP 155 - Fascicle 1